skip to Main Content

Algemene Voorwaarden van Language Switch, gevestigd en kantoorhoudende te Vlodrop, en alle aan haar gelieerde zelfstandige trainer/coaches, die h.o.d.n. Language Switch, voor uitvoering van training en cursussen.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Roermond onder nr. 56221010

Artikel 1 Definities

Language Switch exploiteert een professionele organisatie van samenwerkende zelfstandige trainer/coaches die ieder voor zich, zich tevens bedienen van de handelsnaam Language Switch.

In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtnemer verstaan de (rechts)persoon die zich heeft verplicht tot het geven van cursussen en/of trainingen dan wel tot het verlenen van andere aanverwante diensten, met uitzondering van consulting, waarvoor andere algemene voorwaarden van toepassing zijn.

De opdrachtgever is eenieder die met opdrachtnemer een overeenkomst aangaat tot het geven van cursussen en/of trainingen en coaching, dan wel tot het verlenen van andere aanverwante diensten.

De deelnemer is eenieder die op basis van een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer enige cursus en/of training en coaching van opdrachtnemer volgt.

Een bedrijfscursus is een cursus en/of training die voor medewerkers van slechts één opdrachtgever wordt geboekt.

Een open cursus en/of training is een cursus en/of training waarvoor eenieder zich kan inschrijven, uiteraard totdat het door opdrachtnemer te bepalen aantal beschikbare plaatsen gevuld is.

Onder coaching wordt verstaan het ondersteunen en coachen van deelnemers op de werkplek, in het veld of anderszins, hetzij individueel, hetzij per groep.

Artikel 2 Offerte

Een door opdrachtnemer uitgebrachte offerte vervalt na 14 dagen en is herroepbaar. Opdrachtnemer is slechts gehouden aan enige verplichting voor zover deze uit een schriftelijke opdrachtbevestiging blijkt.

Alle offerten zijn gebaseerd op gegevens die de opdrachtgever heeft verstrekt dan wel heeft doen verstrekken. Relevant voor de prijsbepaling is onder meer het aantal personen dat deel zal nemen aan een training en de hoeveelheid trainingen die zullen worden afgenomen. Wijziging door de opdrachtgever kan een wijziging van de prijs met zich meebrengen.

De personen die de offerte uitbrengen doen dit namens de in de offerte als opdrachtnemer genoemde (rechts)persoon en zijn niet zelf in persoon hieraan verbonden. De opdrachtgever stemt ermee in dat opdrachtnemer de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door aan haar verbonden personen of zo nodig derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Alle door personeelsleden van opdrachtnemer afgesloten overeenkomsten behoeven (uitdrukkelijke en schriftelijke) goedkeuring van de directie. De directie is bevoegd door personeelsleden gesloten overeenkomsten, zonder schadevergoeding te annuleren.

Artikel 3 Gedragsregels

a. Van de deelnemers wordt zelfwerkzaamheid en een optimale inbreng verwacht. b. Tijdens de werkperioden worden de deelnemers niet door binnenkomende of uitgaande berichten gestoord, tenzij er sprake is van urgente omstandigheden. Mobiele telefoons dienen geheel uitgeschakeld te zijn.

c. De deelnemers behoren de training actief te volgen; indien een deelnemer een dermate storend gedrag vertoont dat dit gedrag een negatieve invloed heeft op de resultaten van de andere deelnemers, kan hem het recht tot verdere deelname worden ontzegd, onverminderd de verplichting van de opdrachtgever tot volledige betaling van de deelname van de betrokken deelnemer aan de betreffende cursus en/of training.

d. Opdrachtnemer kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het gedrag van de deelnemers, en de gevolgen daarvan.

Artikel 4 Keuze van cursuslocatie

a. Om goede resultaten te bereiken moet de cursuslocatie voldoen aan door opdrachtnemer te stellen eisen.

b. Voor branche- en bedrijfscursussen wordt in onderling overleg een geschikt cursuslocatie gereserveerd.

c. Het wijzigen van cursuslocatie kan voor opdrachtgever geen reden zijn tot het annuleren van de opdracht.

Artikel 5 Prijzen

Voor alle diensten en cursussen van opdrachtnemer worden de prijzen in rekening gebracht conform de door opdrachtnemer verstrekte offerte. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders staat vermeld.

Eventuele korting wordt geacht eenmalig te zijn verleend en geldt niet voor andere overeenkomsten/offertes.

Alle offertes zijn gebaseerd op uitvoering in normale werktijden en op de op het tijdstip van indiening der offerte geldende lonen, sociale lasten, materialen en vervoer. Tussentijdse prijsstijgingen zijn voor rekening opdrachtgever.

Artikel 6 Accommodatie- en verblijfskosten

De kosten van de accommodatie waar cursussen en/of trainingen van opdrachtnemer plaatshebben, alsmede reis- en verblijfskosten van de deelnemers en opdrachtnemer c.q. de door opdrachtnemer ingeschakelde trainer, zijn steeds voor rekening van de opdrachtgever, behalve indien anders vermeld in de opdrachtbevestiging.

Artikel 7 Betalingsvoorwaarden

a. Opdrachtnemer zal steeds voorafgaand aan het geven van de cursus en/of training, en voorafgaand aan het verlenen van andere diensten, van opdrachtgever betaling van de kosten van de cursus en/of training en/of andere diensten kunnen eisen, daarin begrepen de verblijfkosten van de deelnemers en de huur van de accommodatie.

b. Alle facturen van opdrachtnemer dienen, zonder verrekening of opschorting, door opdrachtgever uiterlijk 14 dagen na factuurdatum betaald te zijn, doch, indien zulks een kortere termijn betreft, steeds uiterlijk 14 dagen voor de aanvang van de betreffende cursus en/of training, dan wel, indien van toepassing, uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan het verlenen van opdrachtnemer van door opdrachtgever af te nemen andere dienst waarop de betreffende factuur betrekking heeft.

Indien de uitvoering van de opdracht binnen 14 dagen na het verlenen hiervan dient plaats te vinden dient direct na facturering het gefactureerde bedrag voldaan te worden. Als dag van betaling zal steeds gelden de valutadatum van bijschrijving op het betreffende afschrift van de bank- of girorekening van opdrachtnemer.

c. Indien en zodra opdrachtgever de hierboven onder b bedoelde betalingstermijnen overschrijdt, is hij in verzuim zonder dat daarvoor nadere ingebrekestelling en/of sommatie door opdrachtnemer noodzakelijk is.

d. Indien en zodra opdrachtgever als hierboven onder c bedoeld in verzuim is, heeft opdrachtnemer het recht de invordering van de aldus achterstallige factuurbedragen zonder andere aankondiging aan derden uit handen te geven. De kosten van invordering, in en/of buiten rechte door opdrachtnemer te maken, komen steeds voor rekening opdrachtgever. Buitengerechtelijke incassokosten zullen door opdrachtgever verschuldigd zijn zodra opdrachtnemer als voormeld de invordering van enig bedrag aan derden uit handen geeft; deze buitengerechtelijke incassokosten zullen altijd tenminste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van Euro 350,- bedragen, onverminderd het recht van opdrachtnemer om een hoger bedrag ter zake buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen indien de werkelijke buitengerechtelijke incassokosten hoger blijken te zijn.

e. Indien en zodra opdrachtgever in gebreke is als hierboven onder c bedoeld, is hij, zonder dat daarvoor enige nadere sommatie en/of ingebrekestelling noodzakelijk is, over alle opeisbare bedragen van alle nog niet betaalde facturen van opdrachtnemer per maand een rentevergoeding verschuldigd van één twaalfde deel van de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119a BW vermeerderd met 1%, (de wettelijke rente + 1%)/12, waarbij een deel van een maand zal gelden als een gehele maand, onverminderd het recht van opdrachtnemer op volledige vergoeding van alle als gevolg van de wanbetaling door opdrachtgever te lijden schade, alsmede onverminderd de hierboven onder 7 sub d bedoelde rechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten.

f. Indien en zodra opdrachtgever als hierboven onder c bedoeld in verzuim is, worden alle vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever, uit welke oorzaak of uit hoofde van welke overeenkomst die ook mogen voortspruiten, ineens opeisbaar en wordt opdrachtgever geacht ook ten aanzien van de hier bedoelde vorderingen in gebreke te zijn en zal ten aanzien van de hier bedoelde vordering hetgeen gesteld onder 7 sub a tot en met 7 sub e van overeenkomstig toepassing zijn.

Artikel 8 Annulering

Indien de opdrachtgever de cursus/training annuleert of niet verschijnt is hij desalniettemin gehouden opdrachtnemer alle overeengekomen vergoedingen te voldoen.

Artikel 9 Annulering bij overmacht

Het in artikel 8 bepaalde geldt ook in geval van annulering wegens overmacht aan de zijde van de opdrachtgever. In dit geval stelt opdrachtnemer echter de opdrachtgever in staat binnen drie maanden na de geplande cursus/training deel te nemen aan een zelfde cursus en/of training, mits deze op het programma staat en niet volgeboekt is, c.q. in overleg met opdrachtnemer een binnen deze termijn vallende nieuwe datum overeen te komen voor een bedrijfscursus, voor zover opdrachtnemer een dergelijke datum beschikbaar heeft. In dit geval zal de opdrachtgever boven het bedrag van het oorspronkelijke honorarium aan opdrachtnemer een vergoeding verschuldigd zijn ad:

– bij annulering meer dan 21 dagen voorafgaand aan de oorspronkelijk overeengekomen datum: 35% van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag.
– bij annulering 21 dagen of minder, doch meer dan 14 dagen voorafgaand aan de oorspronkelijk overeengekomen datum: 50% van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag.
– bij annulering 14 dagen of minder, doch meer dan 7 dagen voorafgaand aan de oorspronkelijk overeengekomen datum: 75% van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag.
– bij annulering 7 dagen of minder voorafgaand aan de oorspronkelijk overeengekomen datum: 100% van het overeengekomen bedrag.

Artikel 10 Annulering van nader in te vullen cursussen/trainingen

Indien een opdrachtgever met opdrachtnemer overeenkomt een bepaald aantal nader in te vullen cursussen en/of trainingen en/of andere werkzaamheden af te nemen in een bepaalde periode en er niet in slaagt deze in de overeengekomen periode af te nemen, of de overeenkomst voortijdig beëindigt, blijven desalniettemin de overeengekomen vergoeding en kosten volledig verschuldigd als ware alle overeengekomen cursussen en/of trainingen en/of andere werkzaamheden afgenomen.

Artikel 11 Gedeeltelijke deelname

a. Opdrachtgever blijft voor deelnemers die tijdens een cursus niet permanent aanwezig zijn, de totale cursus- en verblijfkosten verschuldigd.

b. Indien een deelnemer aan een open cursus deelneemt, maar gedurende deze bijeenkomst door overmacht of ziekte gedwongen wordt de cursus voortijdig te onderbreken, blijft opdrachtgever het volledige cursusbedrag verschuldigd.

c. In overleg met opdrachtnemer kan de deelnemer aan een vervangende cursus of, indien van toepassing een deel daarvan deelnemen, voor zover dit past binnen de bestaande mogelijkheden en binnen drie maanden na de oorspronkelijk geplande cursus.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

a. Opdrachtnemer zal zich inspannen de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap te verrichten, een en ander overeenkomstig hetgeen in het kader van de aan opdrachtnemer opgedragen taak mag worden verwacht. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat geen garantie gegeven wordt met betrekking tot het resultaat van de door opdrachtnemer geleverde dienst.

b. De opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid en volledigheid voor de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvolledigheid van of gebrekkigheid in de door of namens de opdrachtgever verstrekte informatie.

c. Opdrachtnemer is jegens haar opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade welke het rechtstreekse gevolg is van een aan opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, indien en voor zover de schade bij normale vakkennis en ervaring en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening had kunnen worden vermeden.

d. De maximale aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de hoogte van het honorarium (exclusief omzetbelasting) van de betreffende opdracht en slechts voor zover dat honorarium daadwerkelijk is betaald door opdrachtgever. Indien en voor zover de overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de schade wegens toerekenbare tekortkoming in geen geval meer bedragen dan de prijs bedongen in de toepasselijke overeenkomst (exclusief omzetbelasting) voor de prestaties van opdrachtnemer in de periode van 1 maand voorafgaande aan het verzuim van opdrachtnemer. De in dit artikellid bedoelde bedragen worden verminderd met de door opdrachtgever bedongen en door opdrachtnemer verleende crediteringen.

e. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, doch in ieder geval binnen 8 dagen na ontdekking, de schade schriftelijk bij opdrachtnemer heeft gemeld. Indien opportuun dient opdrachtgever opdrachtnemer eerst een redelijke termijn te vergunnen om de schade te herstellen. f. In geval van overmacht aan de zijde van opdrachtnemer aan de overeenkomst te voldoen, bijvoorbeeld ziekte van de trainer, dan zal in overleg met opdrachtgever een nieuwe datum worden bepaald. Opdrachtnemer zal nimmer gehouden zijn tot voldoening van enige schadevergoeding aan opdrachtgever.

Artikel 13 Verjaring

Elke vordering op opdrachtnemer verjaart na het verstrijken van 1 jaar na het ontstaan hiervan.

Artikel 14 Werkmateriaal

a. De kosten van alle deelnemersmaterialen zijn begrepen in de kosten van de training en/of cursus die opdrachtgever afneemt.

b. Het dupliceren en vermenigvuldigen van het cursusmateriaal of delen ervan, en van alle in het kader van de cursus en/of training uitgereikte of ter beschik-king gestelde stukken is, ook voor intern gebruik binnen de organisatie van de cursisten, uitsluitend toegestaan na schriftelijke goedkeuring van opdracht-nemer. Opdrachtnemer behoudt zich de auteurs- en reprorechten van al haar cursusmaterialen duidelijk voor. Indien de opdrachtgever en/of deelnemer in strijd handelt met dit artikel is deze, c .q. zijn zij hoofdelijk, een direct opeisbare boete verschuldigd van Euro 10.000,- aan opdrachtnemer waarbij deze het recht behoudt op vergoeding van de door dit handelen geleden schade. Opdrachtgever dient de deelnemers van haar bedrijf dit artikel vooraf kenbaar te maken.

Artikel 15 Geheimhouding

Alle informatie die partijen in het kader van de samenwerking tussen opdrachtnemer en opdrachtgever ter kennis komt, wordt als strikt vertrouwelijk beschouwd en als zodanig behandeld. Alle aan opdrachtnemer verbonden trainers hebben zich tot geheimhouding verplicht.

Indien de opdrachtgever en/of deelnemer in strijd handelt met dit artikel is deze, c.q. zijn zij hoofdelijk, een direct opeisbare boete verschuldigd van Euro 10.000,- aan opdrachtnemer waarbij deze het recht behoudt op vergoeding van de door dit handelen geleden schade. Opdrachtgever dient de deelnemers van haar bedrijf dit artikel vooraf kenbaar te maken.

Artikel 16 Geschillen

a. Elk geschil tussen opdrachtnemer en opdrachtgever betreffende enige overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, ook die welke slechts door één der partijen als zodanig worden aangemerkt, zullen worden voorgelegd aan de rechtbank Maastricht; op alle overeenkomsten met opdrachtnemer zal steeds Nederlands recht van toepassing zijn met uitsluiting van internationale verdragen.

b. Indien opdrachtgever algemene voorwaarden hanteert die op enige overeenkomst van opdrachtnemer van toepassing kunnen zijn, zullen de algemene voorwaarden van opdrachtnemer steeds prevaleren boven de door opdrachtgever gehanteerde voorwaarden.

Artikel 17 Conversie

Indien enig beding van deze algemene voorwaarden nietig blijkt of in rechte vernietigd wordt laat dit de werking van de overige bedingen onverlet. In dat geval is opdrachtnemer gerechtigd het betreffende beding te vervangen door een beding dat de strekking hiervan zo veel mogelijk benadert zonder nietig te zijn of vernietigd te kunnen worden.

Download de Algemene Voorwaarden van Language Switch